Sint-Pietersinstituut: GRAAG NAAR SCHOOL

Waar staan wij voor?

Het Sint-Pietersinstituut is een relatief jonge, christelijke en dynamische school die algemeen secundair onderwijs (ASO) aanbiedt.

Een hartelijk en open schoolklimaat,

een zeer goed studiepeil,

een brede en harmonische vorming

en een sterk uitgebouwde leerlingbegeleiding

in eigentijdse lokalen

typeren de school.

Het Sint-Pietersinstituut wil alle leerlingen zoveel mogelijk kansen geven om zich te ontplooien

en hun daarbij de gepaste begeleiding bieden.

 

Onze school is er voor de leerlingen. Wij trachten de weg te vinden die het beste in elke jongere naar boven haalt.

We willen jongeren kansen bieden om zich zo volledig mogelijk te ontplooien: individueel, maar ook als lid van de samenleving. Naast de overdracht van degelijke vakkennis en het bijbrengen van vaardigheden zien wij het als onze taak jongeren mee op te voeden en hun bakens te geven die de weg uitzetten naar verantwoordelijke wereldburgers. De school is voor ons een dynamische organisatie die samen met de ouders instaat voor de groei naar zelfbewuste, kritische en positief geëngageerde volwassenen. 

In een eigentijdse leeromgeving en met aandacht voor evoluties in de hedendaagse didactiek krijgen onze leerlingen de kans zich te “ontplooien in hun hart, hoofd en handen”, zoals ook de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen het voorschrijft.

De ontwikkeling van sociale en relationele vaardigheden en attitudes gebeurt in les- en klasverband, maar ook in de talloze extra-murosactiviteiten krijgt deze een plaats. Een hoeksteen van ons opvoedingsproject is het leren nemen van initiatief en verantwoordelijkheid in het eigen leven en in het samenleven met anderen.

We streven steeds naar een respectvolle en eerlijke dialoog en een positieve samenwerking tussen alle geledingen van de school. Pestsituaties, vandalisme of ander probleemgedrag passen daar uiteraard niet bij. We verwachten omgangsvormen die aangepast zijn aan een schoolomgeving.

Vanuit de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen willen we bijzondere zorg besteden aan wie om welke reden dan ook minder ontwikkelingskansen heeft. Als katholieke school willen wij zorg dragen voor elkaar: rechtvaardig, eerlijk, solidair, vergevingsgezind en met belangeloze inzet.

Net zoals het respect voor de anderen willen we jongeren ook uitnodigen om betrokken en zorgzaam om te gaan met zichzelf, de schoolomgeving, het leefmilieu en de natuur.

We zorgen voor een goede begeleiding. Mede dankzij een sterk uitgebouwde leerbegeleiding hebben we hoge slaagcijfers. We streven ernaar om zo veel mogelijk leerlingen met ASO-capaciteiten aan de eindmeet van het zesde jaar secundair te brengen en hun zo een stevige basis voor hogere studies te bieden.

Elke dag proberen we te beantwoorden aan het vertrouwen dat vele jongeren, ouders en gezinnen in ons stellen.

Ons volledig opvoedingsproject