Nieuwsbrief

Wegwijzer

maandag 4 december

  • VM: 1MOb: medisch schooltoezicht

dinsdag 5 december

woensdag 6 december

donderdag 7 december

  • Begin proefwerken 2de en 3de graad

vrijdag 8 december

Mededelingen

Proefwerkorganisatie: lees het vademecum vooraf!

Donderdag beginnen de proefwerken in de tweede en derde graad. De leerlingen moeten die in zo goed mogelijke omstandigheden kunnen afleggen.

Wat er verwacht wordt: gsm in de boekentas en onmiddellijk stilte in het lokaal. Uiteraard moeten horloges met communicatiemogelijkheden ook in de boekentassen tijdens de proefwerken! Ook als alle leerlingen afgegeven hebben, moet het stil blijven in het klaslokaal zodat wie wil, kan studeren. Er wordt in geen geval gekaart. Indien de leerlingen van de eerste en derde jaar geen tweede proefwerk hebben, moeten ze na de pauze studeren. Het vierde jaar mag vanaf dit schooljaar ook naar huis om 10.10 u.

Orde in de klassen, alle persoonlijk materiaal naar huis

We herinneren nog eens aan de volgende oproep: Ruim de klaslokalen netjes op zodat de lokalen ordelijk zijn voor de leerlingen die er tijdens de proefwerken in zitten. De bedoeling is dat iedereen voor het begin van de proefwerken alle persoonlijke spullen mee naar huis neemt (boeken, turngerief, kledingstukken) zodat de vensterbanken in de klassen en de kapstokken in de gangen volledig leeg zijn.

Luchtkwaliteit in de klassen

Omdat we graag weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de klassen, zijn er in sommige lokalen CO2-metingen uitgevoerd. Er is namelijk een direct verband tussen de gemeten koolstofdioxideconcentratie en de leerprestaties van leerlingen. Uit deze metingen blijkt dat er nood is aan ventilatie. Dit kan eenvoudig door tussen 2 lessen de ramen even kort te openen. Zullen we hier samen werk van maken?

Ook tijdens de proefwerken is het wenselijk om rond 9.20 uur de ramen even te openen om zo verse lucht binnen te laten.

B-refter

Na de kerstvakantie zal de werking van de B-refter anders zijn dan tijdens de eerste trimester.

De vijfdejaars mogen, net als het 6de jaar zelf beslissen of ze al dan niet komen eten in de refter. Hun aanwezigheid op school tijdens de middag is wel verplicht, maar ze zijn niet meer verplicht naar de refter te komen. Als de vijfdejaars willen eten kan dit tijdens de eerste refterbeurt in refter B en de zesdejaars zijn welkom tijdens de tweede refterbeurt.
Vierdejaars worden wel in de refter verwacht.

Ook zal er mogelijkheid zijn, voor de derde graad, om te studeren of om in groep te werken in de annex van de B-refter. Het is wel de bedoeling dat het hier rustig verloopt en je mag niet eten in de werkruimte. Op termijn wordt bekeken waar we plaats hebben om ook de andere leerlingen extra ruimte te geven om te studeren tijdens de middagpauze.

Kerstbezinning

Jullie worden op tijd verwacht voor de kerstbezinning, dit zal gecontroleerd worden!