Leerlingenraad

Verkozen vertegenwoordigers uit de klassen van elke graad vergaderen regelmatig samen, stellen initiatieven voor en werken die uit tot concrete plannen die met de directie besproken worden. Leerkracht- of studiemeestermoderatoren zorgen voor begeleiding en ondersteuning. Zo ontstaat er overleg en samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie en kan elke leerling inspraak hebben in het schoolbeleid.

Ouderraad

Ouders krijgen elk jaar een uitnodiging om lid te worden van de ouderraad. De leden vergaderen een vijftal keren per schooljaar met een afvaardiging van de leerkrachten en de directie, brengen vragen of suggesties van andere ouders over, organiseren een culturele avond of een gespreksavond, helpen bij grote schoolactiviteiten en nemen zo deel aan het schoolgebeuren. De ouderraad van het Sint-Pietersinstituut is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen. Het bestuur van de ouderraad is te bereiken via ouderraad@sint-pietersinstituut.be.

Pedagogische raad

 Het personeel van het Sint-Pietersinstituut heeft inspraak in het schoolbeleid via de pedagogische raad die een adviesorgaan voor het schoolbeleid is. In deze vergadering, die in principe om de twee weken samenkomt, bespreken de afgevaardigden van het personeel samen met de directie allerlei aspecten van het schoolleven. De pedagogische raad buigt zich zowel over de dagelijkse schoolorganisatie als over het beleid van de school met het oog op de toekomst.

Schoolraad

De schoolraad is een door de wet voorzien inspraakorgaan en heeft overleg- en adviesbevoegdheid in belangrijke aspecten van het schoolbeleid. In de schoolraad zijn de leerlingen, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd. Elke geleding is bereikbaar via de school.