De missie van het Sint-Pietersinstituut

 

Ons eigen opvoedingsproject

 

In het Sint-Pietersinstituut zijn alle kinderen en jongeren welkom en zij verdienen allemaal evenveel toewijding en aandacht. Wij zullen echter nooit vergeten dat de pioniers van deze school hard gewerkt hebben om een ASO-diploma en zo de toegang tot hogere studies bereikbaar te maken voor zonen, later ook dochters, van gewone Kempense mensen. Daarbij is het visitekaartje van het Sint-Pietersinstituut nog steeds de combinatie van een degelijk studiepeil met een vriendelijk en open schoolklimaat.

 

Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout is een relatief jonge school. De school werd opgericht in 1960 als katholieke normaalschool voor jongens in de Kempen. Die normaalschool fusioneerde in 1987 met de normaalschool van het Heilig Graf en het Sint-Pietersinstituut evolueerde naar een school die algemeen secundair onderwijs (ASO) aanbiedt met 7 afstudeerrichtingen. In 1985 werd onze school, net zoals alle andere Turnhoutse scholen, gemengd.

 

Onderwijs is voor ons meer dan overdracht van kennis en bijbrengen van vaardigheden: het is ook jongeren opvoeden en hen een basis en bakens geven om gelukkige mensen te worden. In wat volgt beschrijven we de waarden waar wij, trouw aan onze wortels, vandaag willen voor staan en willen voor gaan.

Wij willen jongeren kansen bieden om zich zo volledig mogelijk te ontplooien: dit is een groeiproces van elk individu maar het gebeurt in dialoog en samenleven met anderen.

Onze school is er voor de leerlingen. Wij willen alle leerlingen zoveel mogelijk kansen geven op ontplooiing en hen daarvoor de gepaste begeleiding bieden. Wij zien een school als een dynamische organisatie die een zeer belangrijke dienst levert aan de samenleving: het vormen en opvoeden - samen met de ouders - van kinderen en jongeren en hen zo voorbereiden om later kritische, mondige, geŰngageerde burgers te worden in een democratische rechtsstaat en een complexe wereld.

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen voor hun optimale ontplooiing zo snel mogelijk op hun juiste plaats terechtkomen tijdens hun middelbare studies. We streven als middelbare school naar een goede schoolloopbaanbegeleiding die begint in het 6de leerjaar van de basisschool en bij de inschrijving van nieuwe leerlingen in het middelbaar. Onze ambitie als ASO-school is om zoveel mogelijk leerlingen die ASO-capaciteiten hebben en voor onze school kiezen aan de eindmeet te brengen in het 6de jaar, aangezien de voorbereiding op hogere studies, naast een brede basisvorming, het doel is van Algemeen Secundair Onderwijs.

 

Tijdens hun middelbare studies willen we onze leerlingen de kans geven om hun "hart, hoofd en handen te ontplooien" zoals de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen het zegt. Wij willen jongeren vakkennis en liefde voor een vak bijbrengen in een eigentijdse leeromgeving en met oog voor evoluties in de hedendaagse didactiek.

 

Naast die vakkennis en de vaardigheden die bij verschillende vakken horen, zijn de attitudes en de sociale en relationele vaardigheden van groot belang. Wij willen op onze school werken aan goede omgangsvormen en een positief zelfbeeld bij leerlingen, wij willen jonge mensen leren verantwoordelijkheid nemen, hen leren samenwerken, afspraken maken en naleven en hun mening uiten op een correcte manier.

 

Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes gebeurt in les- en klasverband maar ook buiten de lessen. Ons onderwijs streeft ernaar jonge mensen een gezond kritisch denkvermogen bij te brengen en hen tevens te laten kennismaken met veel facetten van het leven en zeker met al wat leidt naar schoonheid, goedheid, waarheid, dichtbij en in de wijde wereld. Daartoe biedt onze school een rijke waaier van extra-activiteiten aan.

Wij willen dat leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen en (zelf-)vertrouwen krijgen door positieve bekrachtiging en het uiten van waardering.

Leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leven en het samenleven met anderen is voor ons een hoeksteen van ons opvoedingsproject. In allerlei activiteiten en in het dagelijkse schoolleven dienen zich voortdurend situaties aan waarin wij de zin voor initiatief bij onze leerlingen willen stimuleren samen met de zin voor verantwoordelijkheid.

 

Bij dit alles staan in onze schoolcultuur twee basishoudingen voorop: wij willen jongeren een positief zelfbeeld en vertrouwen geven. Dat betekent dat we minstens zo sterk de nadruk leggen op wat ze wÚl kunnen en goed kunnen dan op wat ze (nog) niet kunnen. Dit bevordert het nodige zelfvertrouwen. Bovendien moeten mensen de kans krijgen om fouten te maken als ze daaruit ook willen leren en er bijgevolg sterker door worden. In dit verband is het leren leven en positief omgaan met conflicten en met eigen tekorten ook belangrijk.

 

Waar het nodig en nuttig is zullen wij leerlingen terechtwijzen of sanctioneren als zij het schoolreglement overtreden, maar een gesprek of waarschuwing komt steeds eerst. We streven in het algemeen naar een vriendelijk schoolklimaat met plaats voor overleg, dialoog en positieve samenwerking tussen alle geledingen van de school. Pesten en vandalisme passen niet in ons opvoedingsproject. Als dit of ander probleemgedrag opduikt, proberen we steeds op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaken en te zoeken naar een passende begeleiding.

Ook humor en de relativerende kracht ervan krijgen hun plaats in ons schoolklimaat.

Wij willen jongeren uitnodigen om zorgzaam om te gaan met de natuur, met ons leefmilieu en met hun eigen gezondheid.

De mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens door zijn denken en zijn (zelf)bewustzijn. Hij is niet enkel een product van de natuur, maar hij be´nvloedt ook het leven en de natuur. Volgens de bijbelse traditie is de mens de behoeder van de schepping, van de kosmos. Hij moet er goed zorg voor dragen.

 

Wij willen onze leerlingen gevoelig maken voor het wonder en het mysterie van de kosmos en hen van daaruit aansporen tot een houding van verwondering, dankbaarheid om het leven en een zorgzame omgang met de natuur: de fauna en de flora, water, lucht, bodem en grondstoffen.

 

Zorgzaamheid voor zichzelf is voor elke mens ook belangrijk. Een gezonde geest in een gezond lichaam is een belangrijke waarde. Bekommerd zijn om de eigen gezondheid in voeding en levensstijl en nee kunnen zeggen tegen verslavende genotsmiddelen zijn in dat verband na te streven attitudes.

 

Het Sint-Pietersinstituut wil een hartelijke school zijn, gebaseerd op evangelische waarden.

 

Respect voor mensen ongeacht hun afkomst, uiterlijk, achtergrond of overtuiging stellen wij als basishouding voorop vanuit een open christelijk ge´nspireerde levensvisie.á

Een stap verder dan respect is betrokkenheid: wij willen dat (jonge) mensen actief zorgen voor elkaar en bekommerd zijn om een goed en vriendelijk klimaat in de klas en de school.

Naast respect en zorg voor mensen is ook respect voor andere levende wezens en respect voor bezittingen van anderen belangrijk.  

 

Een inspirerende waarde is de aandacht voor zwakken en kansarmen. Wij vertrekken vanuit de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen en we willen bijzondere zorg besteden aan mensen die om welke reden dan ook minder ontwikkelingskansen hebben. Tegelijk moeten ook jonge mensen uit een kansrijk milieu en met veel ontplooiingsmogelijkheden aan hun trekken komen, maar wel in het besef dat ze mee verantwoordelijkheid dragen voor de ontplooiing van hen die minder kansen hebben.

 

Het christelijk geloof als maatschappelijk dragende kracht is vandaag geen vanzelfsprekendheid meer, kerks en pratikerend zijn is dat nog minder. Toch wil het Sint-Pietersinstituut een hartelijke school zijn met evangelische zorg voor elkaar: rechtvaardig, eerlijk, barmhartig (de Samaritaan), vergevingsgezind en nieuwe kansen gevend (de Verloren Zoon), belangeloze inzet en gratu´teit ů dat alles in het bewustzijn dat Liefde voor God niet kan zonder liefde voor de medemens (1Joh. 4,19-21).

Tot slot

Een opvoedingsproject formuleert waarden, intenties en idealen. Mooie, maar zeker geen vrijblijvende woorden. Ze inspireren en motiveren de mensen die in onze school werken. Met de inzet van vele mensen (leerkrachten, ondersteunend personeel, directie, onderhoudspersoneel) proberen we er elke dag opnieuw voor te zorgen dat het Sint-Pietersinstituut het vertrouwen verdient van veel leerlingen en gezinnen. Jonge mensen opvoeden gebeurt met vallen en opstaan - en dat is menselijk - maar altijd met de intentie om leerlingen te begeleiden op de weg die het beste in hen naar boven haalt. Wij hopen dat ze zo, in zelfontplooiing en in relatie met anderen, gelukkige mensen worden.

Onze school is er immers voor de leerlingen.

 

Het opvoedingsproject van het Sint-Pietersinstituut is o.a. gebaseerd op de Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen en het Referentiekader voor een Opvoedingsproject van de Diocesane Inrichtende Machten. Deze documenten kunnen bekomen worden op de school.